Header gastest

Gasveilig, een veilig idee

Alle voorlichting van de laatste jaren ten spijt, gebeuren er nog elk jaar gasongelukken aan boord, soms in een volle haven. Ontploffingen, branden, persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn het (onnodige) gevolg.

Onnodig, want een veilig gebruik, een veilige installatie en periodieke controle van uw gasinstallatie aan boord kunnen dit soort problemen voorkomen. Wat thuis heel gewoon is, geldt op het water net zo goed!
Het is verstandig om uw gasinstallatie elke drie jaar te laten inspecteren, het af te geven certificaat is drie jaar geldig en steeds meer verzekering maatschappijen vragen een kopie of eisen het.

Mobirise

Daarvoor hebben HISWA Vereniging en PTC in overleg met ANWB, Watersportverbond en het Watersportberaad het Certificaat Gastechniek ingesteld. Bedrijven met gecertificeerd personeel zijn keuringsgerechtigd en geheel vertrouwd met alle typen gasinstallaties aan boord van schepen.

Zijn er wettelijke eisen? Sinds maart 2001 wel. Toen is de ISO-norm 10239 ingevoerd. Alle schepen die na maart 2001 worden opgeleverd en voorzien van een gasinstallatie, moeten voldoen aan deze norm. Sinds 2010 heeft de HISWA een nieuwe controlelijst ingevoerd die voor elke installatie geldt. Verder is de installatie aangepast met een nieuw onderdeel een T stuk met een meet bulb zodat het systeem getest kan worden zonder dat er onderdelen van het systeem losgekoppeld worden. Tevens heeft de HISWA in 2011 een nieuwe gasveilig folder uitgebracht.

Gaswaardigheden

Wat moet je weten?

Autogas (LPG) niet gebruiken. Bij voorkeur propaan of eventueel butaan. Propaan heeft een hogere werkdruk. Bij lagere temperaturen dan 5°C zakt de werkdruk van butaan tot 0.
Geen wegwerptanks gebruiken. Het wisselen kan risicovol zijn.
Sluit het gas af als je van boord gaat.
Slaap je aan boord? Sluit dan de gasfles ’s nachts af, tenzij er een kachel of koelkast in gebruik is. Ventileer goed, voorkom condens en koolmonoxide

Bij het verwisselen van gasflessen is de meeste kans op lekkage. Bijvoorbeeld door onzorgvuldige aansluiting, scheve montage of oude afdichtingsringen. Omdat gas zwaarder is dan lucht, zal het gas naar het laagste punt zakken en zich daar verzamelen. Als je je bedenkt dat een kleine concentratie gas (twee procent in de lucht!) al explosief is, is het duidelijk dat weglekkend gas nooit in je boot mag komen.

Tips bij berging

Plaats gasflessen buiten en rechtop in een gasbun, met zowel aan de onder- als de bovenkant niet-afsluitbare ventilatieopeningen naar ‘buitenboord’.
Plaats gasflessen nooit in de zon. De uitvoering van de kast of bun moet van gasdicht materiaal zijn en in ieder geval gasdicht ten opzichte van de binnenkant van het schip.
Een gasbun moet aan de onderzijde een schuin aflopende lekgasafvoer naar buitenboord hebben (19 mm of meer), die voldoende boven de waterlijn ligt.
(Reserve) flessen horen in een kast of bun. Een ‘lege’ gasfles is niet gasvrij.
Bij lekkage gebruik een kwastje met een zeepoplossing of een lekzoekspray. Zie je belletjes, dan is er een lekkage.

Gasleidingen en slangen moeten overal goed zichtbaar zijn en te inspecteren zijn.
Gasleidingen mogen niet door motor- en accuruimten lopen. Is er geen andere mogelijkheid, dan moeten daar in ieder geval geen koppelingen gemonteerd worden en moeten de leidingen worden beschermd.
Gasleidingen moeten op ruime afstand van elektrische leidingen worden aangebracht.
Gasleidingen moeten beschermd zijn tegen mechanische beschadigingen.
Gasleidingen moeten goed gebeugeld zijn en daarbij voldoende expansieruimte houden.
Bij schotpassages moet altijd een schotdoorvoer worden gebruikt.
Bij diverse aftakkingen moet een goedgekeurd afsluiterblok/verdeelblok worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld Truma). Dit geeft minder verbindingen en dus minder kans op lekkage.
Kachels of geisers moeten altijd via een aansluitkraan en een vaste leiding worden aangesloten. Alleen een cardanisch opgehangen kooktoestel mag met een aansluitkraan en gasslang worden aangesloten, mits de lengte maximaal een meter is.
Flexibele leidingen moeten zodanig worden gemonteerd, dat deze niet overbelast worden door te veel buiging.
Alle verbindingen moeten knelfittingen hebben. Bij zacht koperen pijpen moeten steunbussen worden toegepast om insnoering te voorkomen.
Voor bochten is het beter dat de pijp gebogen wordt, dan dat er haakse koppelingen worden gebruikt.

Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn erkend om met een standaard controlelijst jouw jacht te keuren. Bij deze bedrijven kun je een complete inspectie van je installatie laten uitvoeren.

Een lijst van gasgecertificeerde HISWAbedrijven vind je hier. Een controle is eens in de drie jaar nodig. Na inspectie krijgt u een bewijs. Het unieke nummer op dit bewijs correspondeert met de naam van het gecertificeerde bedrijf dat de controle uitvoerde.

De inspectie omvat:

Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie.
Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist.
De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.

Als je alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, de apparaten veilig gebruikt en periodiek zorgt voor vakkundige controle, is de kans op brand respectievelijk ontploffing aan boord klein. Ontstaat er toch brand, denk dan aan het volgende.

Eerst bemanning, dan het jacht. Zorg ervoor dat iedereen in veiligheid wordt gebracht. Bespreek een calamiteit vooraf en neem instructies met de bemanning door.
Zorg voor goed en werkzaam blusmateriaal. Dus geen oude, roestige brandblussers ergens in het vooronder, maar actueel materiaal direct voor het grijpen. Denk ook eens aan een branddeken in of bij de kombuis. Laat je blussers elk jaar keuren. Neem geen risico. Bovendien voorkomt u op deze manier problemen met de verzekering.
Zorg voor een complete EHBO-trommel en iemand aan boord die in het bezit is van een EHBO- diploma.

Gastest, +31 (0)6 20639392. KvK nummer Jachtbemiddeling vd Veen BV: 01069903
© Copyright 2021 Gastest.nl - All Rights Reserved

This web page was designed with Mobirise themes